Om Nationalt Genom Center

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet.

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet. Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark og oprettes som en selvstændig organisation under Sundheds – og Ældreministeriet. Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet med Personlig Medicin.

Læs: Lov om Nationalt Genomcenter vedtaget

Hvad er Personlig Medicin?

Behandling, der i højere grad kan tilpasses den enkelte patient, kaldes Personlig Medicin. Det store potentiale inden for Personlig Medicin ligger i at koble en lang række relevante oplysninger om borgeren eller borgerens sygdom, der kan bidrage til at give den enkelte en mere præcis diagnostik og behandling. 
Oplysninger om fx en patients genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for Personlig Medicin, og kan anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. Den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 fokuserer derfor i første omgang på etablering af en national og sammenhængende infrastruktur, der kan understøtte en øget anvendelse af genomsekventering (information fra hele arvemassen) i sundhedsvæsenet. Strategien vil samtidig forberede infrastruktur, der kan tillade brug af andre relevante data (fx scanninger, blodprøveresultater, kliniske oplysninger etc.) i Personlig Medicin.

Læs mere om Personlig medicin

Nationalt Genom Centers opgaver

Nationalt Genom Centers overordnede opgave er at skabe grundlag for udvikling af bedre diagnostik og mere målrettede behandlinger ved hjælp af genomsekventering. Centret skal i tæt samarbejde bl.a. med de sundhedsfaglige miljøer i regionerne, forskningsverdenen og fonde være med til at virkeliggøre den nationale strategi for Personlig Medicin. Blandt andet skal centret opbygge en fælles teknologisk infrastruktur - altså en fælles ressource – som har kapacitet til en forventet øgning i genomsekventering og anvendelse af andre relevante oplysninger, og deraf følgende behov for dataanalyse, lagring og vidensdeling.

Centret får også en koordinerende rolle inden for uddannelse og kompetenceudvikling af relevant sundhedspersonale. Derudover skal centeret medvirke til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark, og at de etiske og juridiske aspekter forbundet med en øget anvendelse af genomsekventeringsteknologier belyses. Ud over de rådgivende udvalg, der er etableret under bestyrelsen for den nationale strategi, er der under det Nationale Genom Center planlagt en arbejdsgruppe for uddannelse og kompetenceudvikling og en arbejdsgruppe omkring etablering af en base for vidensdeling.

Centeret sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin og tilhørende rådgivende udvalg.