Fakta om patientens samtykke og selvbestemmelse

Patienter skal samtykke til behandling, hvor der foretages en omfattende genetisk analyse. Samtykket skal altid være skriftligt, og patienten skal i forbindelse med sit samtykke tage stilling til håndteringen af eventuelle sekundære fund.

Inden patienten samtykker til behandling, der indebærer omfattende genetisk analyse, skal patienten informeres om sin ret til selvbestemmelse over de genetiske oplysninger, der udledes af analysen og opbevares i Nationalt Genom Center. 

Patienten vil således kunne beslutte, at vedkommendes genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center kun må bruges til den pågældendes egen behandling og formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. En sådan beslutning vil betyde, at de genetiske oplysninger ikke vil kunne bruges til fx forskning. 

Hvad betyder informeret samtykke?

 • Der skal altid indhentes et informeret samtykke fra en patient til behandling i sundhedsvæsenet – det gælder også behandling, hvor der skal foretages en omfattende genetisk analyse, fx helgenomsekventering (analyse af hele arvemassen).

 • Der skal gives skriftligt samtykke til behandling, der indebærer omfattende genetisk analyse.

 • Patienten skal samtidig med samtykket tage stilling til håndteringen af eventuelle sekundære fund. Sekundære fund –  også kaldet uventede fund – er fund, som kan påvise en risiko for andre sygdomme, end den patienten undersøges for. Patienten skal derfor tage stilling til, hvilke typer af sekundære fund, som patienten ønsker viden om. Du kan se samtykkeblanketten på denne side.

 • Patienten skal have mundtlig og skriftlig information om, hvordan vedkommende benytter sin ret til selvbestemmelse over genetiske oplysninger, der udledes af den omfattende genetiske analyse og som opbevares i Nationalt Genom Center. Du kan finde patientinformation om omfattende genetisk analyse her.

Hvad må oplysningerne i Nationalt Genom Center anvendes til?

 • Oplysninger, der opbevares i Nationalt Genom Center, herunder genetiske oplysninger, må kun anvendes til formål, der vedrører sundhedsvæsenet, eller til videnskabelige eller statistiske formål.

 • Formål, der vedrører sundhedsvæsenet, er forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje, patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester. Forsikringsselskaber må fx ikke bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme.

 • Hvis oplysningerne i Nationalt Genom Center anvendes til formål, der vedrører sundhedsvæsenet, skal anvendelsen ske af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt.

 • Læs mere om reglerne for anvendelse af sundhedsoplysninger i Nationalt Genom Center i Sundhedsloven.

Kan patienten bestemme over egne genetiske oplysninger?

En patient kan beslutte, at genetiske oplysninger, der er udledt af en omfattende genetisk analyse, og som opbevares i Nationalt Genom Center, kun må anvendes til patientens egen behandling og formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. Det betyder, at patientens genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center alene vil kunne anvendes til behandling og kvalitetssikring, metodeudvikling, undervisning af sundhedspersoner på behandlingsstedet og lignende rutinemæssige funktioner, der har direkte tilknytning til og sammenhæng med behandlingsindsatsen. En patients beslutning om, at vedkommendes genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center kun må anvendes til patientens egen behandling og formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil, vil betyde, at patientens genetiske oplysninger ikke må anvendes til fx forskning.

 • Patienten vil samtidig med sit samtykke til behandling, hvor der skal foretages en omfattende genetisk analyse, få information om og hjælp til at benytte sin selvbestemmelsesret.

 • Patienten vil også kunne bede om betænkningstid og bruge sin selvbestemmelsesret på et tidspunkt, der passer patienten bedre. 
 • En forsker vil være afskåret fra at anvende patientens genetiske oplysninger til fx forskning i nye og forbedrede behandlinger eller statistik.

 • Du kan se den blanket, du skal udfylde, hvis du bruger din selvbestemmelsesret her.

Hvordan benytter patienten sin selvbestemmelsesret?

 • En patient kan registrere sin beslutning om, at vedkommendes genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center kun må anvendes til patientens egen behandling og formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil, i Vævsanvendelsesregisteret. 

 • Tilmelding til Vævsanvendelsesregisteret kan ske ved udfyldelse af en blanket i forbindelse med behandlingen med hjælp og vejledning fra en sundhedsperson eller på et andet tidspunkt, der passer patienten.

 • Du kan læse mere om mere om Vævsanvendelsesregisteret her. 

Behandling & forskning

Regler for samtykke til genetisk analyse i forbindelse med behandling og forskning

Genetisk analyse foretaget som led i patientbehandling

 • En patient skal fra den 1. juli 2019 give skriftligt samtykke til behandling, hvor der skal foretages en omfattende genetisk analyse.
 • Patienten kan beslutte, at vedkommendes genetiske oplysninger i Nationalt Genom Center kun må anvendes til patientens egen behandling og formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil (selvbestemmelsesret). En sådan beslutning vil betyde, at patientens genetiske oplysninger ikke må anvendes til fx forskning.

 • Hvis en patient ikke tilmelder sig Vævsanvendelsesregistret, vil forskere kunne anvende patientens genetiske oplysninger til forskning, herunder forskning i ny og bedre patientbehandling. 

Indsamling af genetiske oplysninger

Hvis du har registreret dig i Vævsanvendelsesregisteret, vil forskere ikke kunne inddrage dine genetiske oplysninger i sundhedsforskning. Hvis du ikke er registreret i Vævsanvendelsesregistret, vil forskerne derimod godt kunne anvende dine dine genetiske oplysninger i sundhedsforskning. Det kan føre til nye og forberede behandlinger af fremtidige patienter. Du vil ikke skulle tage stilling hertil.  

Indsamling genetiske oplysninger

 • Nationalt Genom Center kan kun indsamle genetiske oplysninger, der er fremkommet efter centrets oprettelse.
 • En borger kan dog frivilligt anmode om, at vedkommendes genetiske oplysninger, der er fremkommet før centrets oprettelse, overlades til Nationalt Genom Center.